V podjetju URBIS d.o.o., Maribor se ukvarjamo in izdelujemo:

  • DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja),
  • OPN (občinski prostorski načrti),
  • OPPN (občinski podrobni prostorski načrti),
  • DPN (državni prostorski načrti),
  • Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov (urbanistični načrt, študije variant, izdelava strokovnih podlag in študij s področij prostorskega načrtovanja,
  • okoljskih poročil za celovite presoje vplivov na okolje,
  • krajinska arhitektura,
  • natečajno gradivo,
  • lokacijske preveritve,
  • svetovanje,

Back to top